กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : จับรางวัล กิจกรรมฮาเฮส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 80 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery