กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การมอบรางวัลประกวดวาดภาพหัวข้อ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 12 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 36 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery