กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การจัดฝึกอบรม การบรรยายพิเศษ และการสัมมนา โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานเกษตรอีสานใต้ 2563, 10 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 85 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery