กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ อาจารย์คำสว่าง สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ การประมง พร้อมคณาจารย์ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ และประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในสาขาการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ในอนาคต, 14 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 29 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery