กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : อบรม การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 13 มีนาคม 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 46 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery