กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สินค้าค้าเกษตรออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 คณะเกษตรศาสตร์, 14-15 มีนาคม 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 44 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery