กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคร้ังนี้ ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 เมษายน 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 39 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery