กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 พฤษภาคม 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 32 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery