กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการเครือข่ายและประสานงานเชิงรุก ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 8 พฤษภาคม2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 22 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery