กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินฯ วันที่ 14 พ.ค.63 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ผลประการประเมินอยู่ระดับ “ดี” 3.44 คะแนน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินวันที่ 13 พ.ค.63 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย google meet ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” 3.59 คะแนน
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 11 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery