กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมเพื่อวิพากย์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ และการประชุมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาชีพ ตลอดจนการร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 พฤษภาคม 2563
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 2. การเรียนการสอน
จำนวน 20 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery