กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 21 พ.ค. 63 ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดี” 3.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 15 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery