กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 22 พ.ค. 63 ผลประเมินอยู่ในระดับ ดี 3.36 และ 3.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม สาขาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 25 พ.ค.63 ผลประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 2.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 11 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery