กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 พ.ค. 63 ผลประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 2.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 3 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery