กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เชิญอาจารย์ นักวิจัยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในด้านวิจัยและบริการวิชาการ เช้าเวลา 09.30-11.30 น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข บ่าย เวลา 13.30-16.30 น. ที่คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 12 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery