กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ นำทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เข้าร่วมดูงาน "THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ณ อาคารจัดแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ ร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอาหารเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองพร้อมเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในราชอาณาจักรกัมพูชา” สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 8 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery