กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17 การวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก (Research and Innovation in a Changing World), 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 56 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery