กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : รองศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้าน (IFRIDC) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ (keynote speaker) บรรยายในหัวเรื่อง “การพัฒนา Active Packaging สำหรับผลิตผลสดของไทย” ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ. ขอนแก่น
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 6 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery