กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีมอบส่งมอบโครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 18 สิงหาคม 25566 โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทย และประธานกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee) และนางสาว มรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันท์ โดยมีคณะกรรมการกำกับโครงการได้แก่ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นางสาว พิชญสินี มูลพฤกษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันท์ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ ผู้ประสานงานโครงการ รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นางสาวปนัดา ริคารมย์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล สสป. ลาว ได้แก่ นายบุนทวี ไซยะเพ็ด หัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงาน กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ นายวิโรด สุนดารา อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และนายแสงสุลิวัน ยดลือไซ หัวหน้าแผนกร่วมมือลาว-ไทย กรมเอเชียซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหาร อาจารย์ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ดำเนินงานโดยสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างปี 2559-2565 โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการได้แก่ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับอาจารย์ของวิทยาลัยฯจำนวน 2 ทุน ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมง การอบรมระยะสั้นด้านวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อให้อาจารย์สาขาประมงของวิทยาลัยฯสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาตำราด้านเกษตรและประมง การผลิตสื่อการสอนฉบับภาษาลาว การพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนสาขาประมง และการสร้างศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของวิทยาลัยฯ นอกจากนี้บัณฑิตสาขาประมงจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาสาสมัครเพื่อนไทยภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปีรวมมูลค่าของโครงการจำนวนทั้งสิ้น 22,354,802 ล้านบาท
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 32 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery