กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พาผู้เรียน ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร คนวัยทำงาน ไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรในชุมชน การสร้างอาชีพ การตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ การปลูกและการดูแลอินทผลัม มาตรฐานการผลิต เกษตรอินทรีย์ ในสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ต.กะสัง จ.บุรีรัมย์ ฟิวชั่นฟาร์ม และ ฟาร์มเซาะท์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 30 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery