กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนจากสมาชิก 8 ประเทศของกลุ่ม BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ที่เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค” ซึ่งดำเนินงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกลุ่มอินเดียศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์รับผิดชอบการดูงานด้านฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมฟาร์มอัจฉริยะดังต่อไปนี้ การปลูปมะเขือเทศเชอรี่อุบลสวีทในโรงเรือนและควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ การเลี้ยงปลาดุกในระบบไบโอฟลอคควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ และรูปแบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก (Aquaponics) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มศรีไคออแกนิค บ้านโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 7-8 กันยายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 4. การวิจัย
จำนวน 86 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery