กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสะอาด ผศ.ดร.ชุติมา ทองแก้ว และ ดร.วชิรพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์แปรรูปอาหารและการแปรรูปผลไม้ ให้แก่ อาจารย์และบุคลากรของศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคำม่วน สปป.ลาวระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม- 2กันยายน 2566 โดยได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ สืบเนื่องจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ได้ส่งมอบศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคำม่วน สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2564 หลังจากนั้น ศูนย์ฯได้รับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการแปรรูปอาหารหลายประเภทที่อาจารย์และบุคลากรยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าว และจากการที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สปป.ลาว โดยหน่วยงานใน สปป.ลาวที่ได้ทำงานร่วมกัน เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยจำปาสัก วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แผนกการเลี้ยงสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ และก่อนหน้านี้ได้จัดการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารพื้นฐานให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ ทำให้ได้รับมอบหมายจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรของศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่มีปริมาณมากในศูนย์ฯและในแขวงคำม่วนเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ และในอนาคตสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านและบุคคลทั่วไป
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 46 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery