กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : อาจารย์สาขาประมง ได้แก่ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ และ ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์ จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตอาหารปลาและอาหารกุ้งโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้แก่ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคำม่วน สปป.ลาวระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2566 โดยได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ สืบเนื่องจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ได้ส่งมอบศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคำม่วน สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2564 ศูนย์ฯ มีการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิด เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน และกุ้งก้ามกราม ที่ผ่านมาศูนย์ฯซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสูง จึงต้องการฝึกทักษะในการทำอาหารสำหรับสัตว์น้ำโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อประหยัดต้นทุนการเลี้ยง จากการที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สปป.ลาว โดยหน่วยงานใน สปป.ลาวที่ได้ทำงานร่วมกัน เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยจำปาสัก วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แผนกการเลี้ยงสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ และก่อนหน้านี้ได้จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ดินเค็มแก่บุคลากรที่ศูนย์ฯ ทำให้ได้รับมอบหมายจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถสร้างสูตรอาหารสำหรับสัตว์น้ำชนิดต่างๆและสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสมนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้ำแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการฝึกทักษะการผลิตอาหารสัตว์น้ำทั้งแบบใช้เครื่องอัดเม็ดอาหารอย่างง่ายและการปั้นก้อนอาหารเม็ดลอยน้ำกรณีที่ไม่มีเครื่องอัดเม็ด และในอนาคตสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ นักศึกษา เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถผลิตอาหารสัตว์น้ำใช้เองในฟาร์มเพื่อลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 88 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery