กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการมายาวนาน (เกษียณอายุราชการ) คณะเกษตรศาสตร์ เกษียณสำราญ เบิกบานเริงใจ "AGGIE UBU" รักกันตลอดไป โดยผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย

ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่
รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน
ผศ.ดร.บุบผา ใจเที่ยง อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน
นางลักขณา จำเริญ นักวิชาพัสดุชำนาญการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ
นายคำผิว สีหะนะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2 สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี เป็นตัวแทนกล่าวสดุดีเนื่องโอกาสแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 18 กันยายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 142 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery