กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : งานบริการการศึกษา เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ กับงานรับเข้ามหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม และโรงเรียนศรีสุขวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า 200 คน, วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 10 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery