กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ นสพ. ดร. นนทกรณ์ อุรโสภณ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รววมทั้งนักวิชาการและบุคลากรของศูนย์ฯจำนวน 80 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมระบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก (Aquaponics) ที่ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรสารสกัด ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทำผลิตภัณฑ์จากงาเพื่อการจำหน่าย เพื่อที่จะได้นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรและชุมชนภายใต้โครงการพระราชดำริในโอกาสต่อไป, 15 กันยายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 65 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery