กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx 300 ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 11 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery