กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการมายาวนาน (เกษียณอายุราชการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา" ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กันยายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 96 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery