กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษา สาขาวิชาประมง ปี 2 ทัศนศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และการตลาดลูกปลาในและต่างประเทศ ในรายวิชา 1204 351-62 และ 1204351-64 การเพาะเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ ดอนชีฟาร์ม อำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 28 กันยายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 14 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery