กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเทียมโค รุ่นที่ 2 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 51 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery