กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนายคอนสะหวัน วันนะวง เลขาธิการสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่นำผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงสัตว์จากแขวงจำปาสัก มาประชุมร่วมกับอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงสัตว์ในแขวงจำปาสักและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก มีการติดต่อประสานงานด้านการบริการวิชาการกับคณะเกษตรศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2566 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในการประชุมครั้งนี้ผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 กุภาพันธ์ 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
จำนวน 32 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery