กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะผู้ส่งออกข้าว จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และในการนี้ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนทานสภาพเครียดหลายลักษณะรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิกฤตเพื่อพื้นที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเยี่ยมชมแปลงงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฯ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 59 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery