กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565, วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 35 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery