กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567, ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์, ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ หัวหน้าโครงการ ตลอดจนประธานจัดงานฝ่ายต่างๆ, ผู้อำนวยการ, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมการประชุมครั้งนี้, 16 พฤศจิกายน 2566
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 73 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery