กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : งานรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 88 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery