กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr. Khamsavang Sombounkhanh ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก (Champasak Agriculture and Forestry College) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอรายงานความร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2567 โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงต่างประเทศในการพัฒนาด้านวิชาการแก่อาจารยของวิทยาลัยฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ การสร้างศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจุบัน อาจารย์สาขาประมงของวิทยาลัยฯจำนวน 2 คนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าสาขาประมงจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานภายใต้โครงอาสาสมัครเพื่อนไทย กระทรวงต่างประเทศ
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 42 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery