กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการ วมว. (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำโดย รศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม ผู้อำนวยการโครงการ เจ้าหน้าที่และนักเรียน เข้าศึกษาดูงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.กาญนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง นำเยี่ยมชมคณะ, 7 มีนาคม 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 86 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery