กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมสรุปงาน โครงการเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี เป็นประธานการประชุม และมีประธาน รองประธาน เลขานุการแต่ละฝ่าย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 6 มีนาคม 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 16 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery