กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร อบรมวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 รับจำนวน 250 คน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 70 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery