กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากรชาวเกษตรทุกท่านร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 เมษายน 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 113 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery