กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมสื่อสารองค์กร ROADSHOW โดย ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหาร บุคลากรคณะ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มอบ., 3 เมษายน 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 17 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery