กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อค (Biofloc) ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะให้การต้อนรับ, 26 เมษายน 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 36 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery