กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร อบรมวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วิทยากร นายเรวัฒ เพียซ้าย กรรมการบริหารสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล ดร.เบญจพล ศรีทองคำ อ.สุพัตรา คำเรียง อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และดร.ฐิติรัช งานฉมัง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 33 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery