กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร อบรมวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วิทยากร วิทยากร นายวิศรุต สันม่าแอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิจัยพืชสวน นางสาวอุทัยวรรณ สวนจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นางจุฑารัตน์ กุลศิริวนิชย์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร นายพิชิต เหลืองหิรัญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นายศศิ ฟุ้งสุข พนักงานการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4 และนายวีระพล พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4, 26 พฤษภาคม 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 32 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery