กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการเชิญหรือแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567 "การประชุมการพัฒนาความร่วมมือของสถานประกอบการกับคณะเกษตรศาสตร์" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 28 พฤษภาคม 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 36 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery