กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กับทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 15 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery