กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาระดับปริญญาโท (วท.ม) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ Mr. Lymeng Roeun ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย Second Runner-up of Oral Presentation Competition in Food Innovation Asia Conference 2024 (FIAC2024) ในหัวข้อ “Effects of Plant Protein Mixing Ratios on Free-SH/S-S Bond Change and Functional Properties of High Moisture Meat Analogues via Extrusion” ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการนานาชาติ BITEC ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 โดยมี ผศ.ดร. วิริยา อ่อนสอาด และ ผศ.ดร.ชุติมา ทองแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 4. การวิจัย
จำนวน 7 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery