กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมพี่พบน้อง AGGIE DAY ประจำปี 2567 ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 มิถุนายน 2567
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวน 38 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery