กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ผู้แทนอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และ ผศ.ศจี ศิริไกร ผู้แทนคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรม เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการการพัฒนานักศึกษาและกำลังคนสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (innovation entrepreneur) ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน (function food) และอาหารเป็นยา (nutraceutical) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 4. การวิจัย 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 35 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery