ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อ สกุล นักศึกษา ปีการศึกษา
1ผลการเสริมเบทาอีนในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เนื้อณัฐวุฒิ เมียดธิมาตย์2566
2ผลของสีของแสงไฟ LED ที่ให้ระหว่างการฟักไข่ต่อสมรรถภาพการฟักไข่ในไก่เนื้อจิรัชญา ศรีริต2566
3ผลของการเสริมซินไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่เนื้อกัญญาพัชร ยืนยิ่ง2566
4ผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการเกิดท้องร่วงของลูกสุกรหย่านมภิรมย์ รัตนจุล2566
5ผลของนาโนซีลีเนียมต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่เนื้อกฤษฎา เสรดร2566
6ผลของการเสริมซีลีเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์อภิลาภ วงษ์สวัสดิ์2566
7อิทธิพลของระดับพลังงานในอาหารของแม่สุกรในช่วงระยะสุดท้ายของการตั้งท้องถึงระยะให้นมลูก ต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรและแม่ณรงค์ศักดิ์ พรรษา2565
8อิทธิพลของความเข้มข้นของไลซีนในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ไขณัฐนันท์ เนาวบุตร2565
9อิทธิพลของกระถินในอาหารต่อการผลิตก๊าซมีเทนในโคนมลูกผสมธัญญลักษณ์ รัตนสุวรรณ์2565
10รูปแบบการขุนโคกลางน้ำและโคปลายน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพณวัชร์ ปฐมวงศ์ไพรัช2565
11รูปแบบการผลิตไก่เนื้อแบบปล่อยแปลงและการผลิตไก่เนื้อแบบดั้งเดิมต่อต้นทุนการผลิตปนัดดา เสาเวียง2565
12ผลของสารสกัดดอกดาวเรืองต่อสีของไข่ในไก่ไข่อิสริยาภรณ์ โจระสา2565
13ผลของระดับโปรตีนหยาบในอาหารต่อการกินได้และการขับไนโตรเจนในโคนมกนกลักษณ์ ตาดไธสง2565
14ผลของผงใบสะเดาต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อจิตรคุปต์ สำราญ2565
15ผลของช่วงอายุการตัดต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าหวานปิยะธิดา พลเยี่ยม2565
16ผลของขนาดอนุภาคอาหารต่อการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่เนื้อจิรวัฒน์ พุ่มแก้ว2565
17ผลของการทดแทนใบหม่อนเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพไข่นรินทร์ บุบผากอง2565
18ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และลักษณะซากของนกกระทาญี่ปุ่นอาริกา ไพบูลย์2565
19ผลของการใช้สาหร่ายคลอเรลล่าเพื่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากในไก่เนื้อวราภรณ์ กองพันธ์2565
20ผลของการใช้น้ำมันเมล็ดยางพาราต่อสมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ไข่จุฑามาศ สีคำ2565

Total 405 Record : 21 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>